Component

Component là thành phần nhúng trong website của đối tác, giúp đối tác có thể tích hợp nhanh chóng và đơn giản.

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mô hình kết nối