Partner API

Mô hình dành cho đối tác với nhiều tài khoản shop. Sử dụng API của chúng tôi để liên kết với các tài khoản shop của bạn, tạo và quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, giao hàng...

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.